top of page

Algemene voorwaarden Calisthenics Zwolle

 

Artikel 1: Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen met bijbehorende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld: 

 

1.1. Calisthenics Zwolle (hierna: C.Z.): C.Z. welke verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie van de activiteiten.

1.2. Activiteiten: aangeboden diensten door de C.Z. zoals het geven van reguliere trainingen, georganiseerde activiteiten, aangeboden arrangementen, e.d. 

1.3. Overeenkomst: De overeenkomst strekkend tot het lidmaatschap bij C.Z. 

1.4. Vergoeding: Het vastgestelde bedrag voor de activiteit blijkens de overeenkomst. 

1.5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door C.Z. voorgeschreven wijze deelneemt aan de aangeboden dienst.

 

 

Artikel 2: Deelname/ Inschrijving

 

2.1. Deelname

2.1.1. Een deelnemer kan deelnemen indien hij de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en de lichamelijk gesteldheid voldoende geacht wordt. De lichamelijke gesteldheid wordt beoordeeld door C.Z. Deelname vindt plaats door middel van inschrijving (zie hiervoor 2.2.).

 

2.2. Inschrijving

2.2.1. Inschrijving vindt plaats op het moment van registratie. De deelnemer kan zich op ieder gewenst moment registreren via het online platform van C.Z.

2.2.2. De deelnemer welke nog niet is ingeschreven, mag één proefles volgen. Aan deze proefles zitten geen kosten verbonden. 

2.2.3. C.Z. behoudt het recht om de activiteiten uit te stellen of af te lasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten waarbij geen mogelijkheid bestaat tot het continueren van de activiteiten. 

Een besluit van C.Z. omtrent het uitgestelde of afgelaste doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor een vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten, noch op een vergoeding van eventuele gevolgschade. 

2.2.4. De abonnementen en strippenkaarten zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar. 

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 

3.1. Deelname aan de activiteiten geschiedt vrijwillig en voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer dient de opgestelde huishoudelijke voorschriften van C.Z. in acht te nemen. 

3.2. C.Z. is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van nalatigheid of onvoorzichtigheid en bij het niet in acht nemen van de huishoudelijke voorschriften.

3.3. C.Z. is enkel aansprakelijk voor schade welke het directe gevolg is van een aan C.Z. toe te rekenen opzet, grove schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid.

3.4. Indien geleden schade voortvloeit uit een aan C.Z. toe te rekenen gedraging/ omstandigheid of de schade is veroorzaakt onder de in lid 1 opgenomen bepaling, is C.Z. verplicht de schade te vergoeding tot ten hoogte het bedrag dat de verzekeraar van C.Z. ter zake van die schade vaststelt en uitkeert. 

3.5 C.Z.  is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van C.Z.

 

 

Artikel 4: Betaling/ verzuim

 

4.1. Betaling

4.1.1. De betaling van de reguliere trainingen geschiedt middels automatische incasso. De deelnemer geeft toestemming voor de afschrijving van de vergoeding. De vergoeding die wordt afgeschreven is schriftelijk overeengekomen. 

4.1.2. De betaling voor georganiseerde activiteiten anders dan de reguliere trainingen, geschiedt per aanbetaling. De aanbetaling betreft een derde deel van de overeengekomen vergoeding. De activiteit is definitief geboekt na aanbetaling van het overeengekomen bedrag, tenzij anders overeengekomen. 

4.1.3. Tenzij anders overeengekomen incasseert C.Z. de vergoeding op iedere 1e van de maand. Betalingen worden tien dagen voor de datum van incassering verstuurd. 

 

4.2. Verzuim

4.2.1. Indien de vergoeding niet of niet tijdig kan worden geïncasseerd of wordt gestorneerd waardoor zich een achterstand van de betaling voordoet, dient de deelnemer de betaling alsnog te voldoen binnen de betalingstermijn van 10 dagen. C.Z. stelt de deelnemer hiervan op de hoogte middels een schriftelijke eerste herinnering.

4.2.2. Indien de betalingstermijn uit de schriftelijke herinnering is verstreken en de betaling van de vergoeding is uitgebleven, is C.Z. gerechtigd aanmaningskosten (€15,-) op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. De deelnemer dient het verschuldigde vergoeding en de aanmaningskosten binnen de nieuwe betalingstermijn van 14 dagen te voldoen. Tevens wordt de deelnemer door C.Z. schriftelijk geattendeerd op de gevolgen van de wanbetaling. 

4.2.3. Indien de termijn uit de aanmaning is verstreken, treedt het verzuim in. Met inachtneming van Boek 6, paragraaf 1 en 2 van afdeling 9 Burgerlijk Wetboek, wordt de deelnemer in gebreke gesteld door C.Z. waarbij C.Z. de deelnemer op de hoogte stelt van de in te schakelen derde partij naar wie een overdracht van de incassering zal plaatsvinden. 

4.2.4. De deelnemer is aansprakelijk voor de gemaakte kosten omtrent het verzuim van C.Z. en/of de ingeschakelde derde partij.

4.2.5. Bovenstaande bepalingen zijn vastgesteld met inachtneming van de termijn van boek 6, artikel 119a lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

 

 

Artikel 5: Annulering/ beëindiging

 

5.1. Annulering

5.1.1. De deelnemer heeft het recht zijn abonnement te annuleren gedurende de periode voorafgaand aan de eerste training. Hierbij wordt uitgegaan van de eerste training na de proefles. 

5.1.2. De deelnemer kan zich tot 4 uur voor een training afmelden via het online platform van O.O. 

5.1.3. De deelnemer kan de activiteit anders dan de reguliere trainingen annuleren middels schriftelijke kennisgeving. 

5.1.4. Een georganiseerde activiteit, anders dan een reguliere training, kan minimaal drie werkdagen voorafgaand de datum waarop de activiteit plaatsvindt, worden geannuleerd.                    

5.1.5. Bij een annulering van een georganiseerde activiteit binnen de in 5.1.4. gestelde termijn van drie werkdagen voorafgaand aan de training, wordt de volledige betaling ingehouden.

 

5.2. Beëindiging

5.2.1. De looptijd van de activiteit of het abonnement voor de reguliere trainingen zijn vastgesteld in de overeenkomst.

5.2.2. De overeenkomst tussen de deelnemer en C.Z. kan worden ontbonden na de laatste dag van de in de overeenkomst vastgestelde looptijd. 

5.2.3. Indien de deelnemer de overeenkomst eerder dan de vastgestelde looptijd beëindigd, heeft C.Z. het recht om de abonnementskosten van de resterende looptijd in zijn geheel te vorderen.

 

 

Artikel 6: Portretrecht en persoonsgegevens

 

6.1. Portretrecht

6.1.1. De deelnemer verleent toestemming aan O.O. voor het openbaar maken van gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijk, waarop de deelnemer zichtbaar is. 

6.1.2. De gemaakte foto’s worden niet aan derden ter beschikking gesteld noch anders gebruikt dan een bestemming binnen C.Z.

 

6.2. Persoonsgegevens

6.2.1. De deelnemer verleent toestemming tot het gebruik van persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het noodzakelijk uitwisselen van (medische) informatie. 

6.2.2. De deelnemer kan te allen tijde de toestemming intrekken middels schriftelijk bezwaar bij C.Z.

bottom of page